Deze website maakt gebruik van cookies

Deze website gebruikt cookies en verzamelt daarmee informatie over het gebruik van de website om deze te analyseren en om er voor te zorgen dat u voor u relevante informatie te zien krijgt. Door hiernaast op akkoord te klikken, geeft u aan akkoord te zijn met het gebruik van cookies en het verzamelen van informatie aan de hand daarvan, door ons en door derden.

Akkoord
Niet akkoord

0118 - 62 93 41

regenboog@levwn.nl

Missie, visie en identiteit

Onze missie

IKC Regenboog is de plek voor onderwijs, opvang en zorg met een sprankelende christelijke identiteit. Ouders, leerkrachten, onderwijsassistenten, pedagogisch medewerkers en leraarondersteuners helpen kinderen een leven lang te leren. Wij willen een bijdrage leveren aan het ontwikkelen en groeien van jonge mensen die als christelijke, verantwoordelijke wereldburgers van waarde kunnen zijn in de maatschappij waarin zij straks mogen gaan functioneren. Onze missie is: IKC Regenboog; voor ieder kind kansrijk onderwijs vanuit geloof, liefde en verwondering.

Onze parels

  • Op ons IKC zien wij Jezus als ons grote voorbeeld
  • Op ons IKC bieden we kansen voor praktische en cognitieve talenten
  • Op ons IKC zorgen we voor inclusiviteit door maatwerk en zetten we hierbij de leerpleinen in
  • Op ons IKC werken we thematisch waarbij verwondering als brandstof voor het leren werkt
  • Op ons IKC werken we structureel coöperatief en zetten we spelend en bewegend leren in
  • Op ons IKC werken we op basis van de nieuwste inzichten op het gebied van breinonderzoek
  • Op ons IKC heerst een bijzonder veilig klimaat en zorgen we liefdevol en in een huiseliijke sfeer voor kinderen van 0 tot 13 jaar 
Scherm­afbeelding 2024 05 08 om 11.50.39
Puur Verbeeld (21)

Onze visie op lesgeven aan het oudere kind

Onze visie op het leren van het oudere kind, omschrijven we hieronder in acht pijlers:


1. Adaptief en doelgericht

Elk kind maakt zijn of haar eigen ontwikkeling door en de kinderen zitten dus niet allemaal precies op hetzelfde niveau. Daarom werken wij doelgericht adaptief en op basis van de leerlijnen. Dat betekent dat wij de lesmethode niet laten zeggen wat wij moeten doen, maar zelf kijken welke leerstof de leerlingen nog niet beheersen en aan welke doelen wij met de leerlingen meoten werken om de volgende stap op de leerlijn te kunnen zetten.


2. Thematisch

Wij bieden ons wereldorienterende onderwijs aan middels thematisch werken. Wij zien dat kinderen bij de thema's veel hoger betrokken zijn dan wanneer we de vakken biologie, geschiedenis en aardrijkskunde in losse vakken aanbieden. Waar het kan, laten we burgerschap, taal en handvaardigheid aansluiten bij de thema's. Wij werken vanuit het gegeven dat de leerlingen eerst kennis aangeboden moeten krijgen voordat ze zelf onderzoeksvragen kunnen stellen. Wanneer een kind niet weet wat er te leren valt, kan het zelf ook niet de juiste vragen stellen. 


3. Gezamenlijk verantwoordelijk

Het team is gezamenlijk verantwoordelijk voor het leren van het oudere kind. De kinderen zitten in de basisgroepen bij de vaste leerkrachten. De deuren van de klaslokalen staan zoveel mogelijk open. Door intensieve onderlinge samenwerking en de inzet van de leerpleinen, wordt zo goed mogelijk aangesloten op de onderwijsbehoeften van de leerlingen.


4. Cooperatief

We werken bij elke les cooperatief. We gaan daarbij uit van gelijke deelname van alle leerlingen, individuele aanpreekbaarheid, positieve wederzijdse afhankelijkheid en simultane interactie.


5. Bewegend en buiten

Waar het kan, zetten we bewegend en/of buiten leren in. Dit om tegemoet te komen aan de behoefte van kinderen om te bewegen. Daarnaast geloven we dat buiten leren extra motivatie geeft en het leerplezier verhoogt.


6. Levensecht-leren

Het leren gebeurt zoveel mogelijk in het echte leven. Dat betekent dat we regelmatig situaties of mensen van buiten de school naar binnen halen, of juist met de groep op excursie gaan. 


7. Reflectief

Wij willen kinderen leren zelf verantwoordelijk te zijn voor hun eigen leerproces en hen leren te reflecteren op hun eigen gedrag. We geloven dat als kinderen dit leren, zij dit ook kunnen toepassen in hun volwassen leven. 


8. Gevoed vanuit de christelijke identiteit

Wij willen kinderen leren om bewuste keuzes te maken als jonge christen. Dat betekent dat we niets bij de kinderen weghouden, maar alles met hen bespreken en hen zo begeleiden naar het maken van juiste keuzes.

Onze visie op lesgeven aan het jongere kind

Onze visie op het leren van het jonge kind, geven we hieronder weer in 6 pijlers:


1. Veiligheid

Jonge kinderen leren wanneer zij zich veilig voelen. Daarom zetten wij in op een veilig pedagogisch klimaat.


2. Thematisch

We werken in de onderbouw met thema's. De klaslokalen worden bij de thema's dusdanig ingericht dat de verwondering en de nieuwsgierigheid van het jonge kind wordt geprikkeld. Wij geloven dat ook bij jonge kinderen er rijke kennis aangeboden kan worden. Daarom werken we met rijke thema's waarin al behoorlijk hoge doelen worden gesteld. Wanneer de kinderen zelf leervragen hebben, gaat de leerkracht samen met de kinderen op zoek naar de antwoorden op de leervragen.


3. Doelgericht spelend

Jonge kinderen leren door te spelen. Daarom zetten we voor de taal- en rekendoelen het doelgericht spelend leren in.


4. Cooperatief

Ook met jonge kinderen kun je goed structureel cooperatief leren. Kinderen leren erg veel van elkaar en door cooperatieve werkvormen in te zetten, wordt er ook gewerkt aan de sociaal-emotionele ontwikkeling van de leerlingen. 


5. Signalering

We willen leerlingen die mogelijk problemen ervaren in hun ontwikkeling vroegtijdig signaleren. Daarom observeren de intern begeleiders ook bij de opvang. Leerlingen waarvoor er zorgen zijn en die nog geen vier jaar zijn, worden (ook) besproken in de leerlingvergadering. De pedagogisch medewerkers, leerkrachten, onderwijsassistenten, IB'ers en directie denken samen na over de best passende begeleiding van het kind.


6. Bewegend en buiten

Verschillende onderzoeken hebben aangetoond dat bewegend leren in veel gevallen tot betere resultaten leidt. Daarnaast hebben jonge kinderen een enorme drang tot beweging. Door bewegend leren in te zetten, komen we aan deze bewegingsdrang tegemoet. Daarbij verhoogt bewegend leren het leerplezier. 

Scherm­afbeelding 2024 05 08 om 11.56.19
Scherm­afbeelding 2024 05 08 om 11.27.23

Onze visie op identiteit

Op de Regenboog geven we onderwijs met de Bijbel als basis. Hieronder beschrijven we hoe we hier concreet in onze school vorm aan geven.
Alle LEV-WN-medewerkers zijn identiteitdragers; ze hebben een actieve en levende relatie met Jezus en leven dit voor aan de kinderen. Alle leerkrachten rusten kinderen toe in kennis, vaardigheden en houding om als christenen in een snel veranderende samenleving verantwoordelijkheid te nemen.


We willen kinderen voorleven, leren en stimuleren hoe ze een persoonlijke relatie met God kunnen op bouwen. We leren hen dat ze mogen leven vanuit de overtuiging dat hun zonden vergeven zijn en dat zij geliefd zijn door onze God. We leren hen om keuzes te maken op basis van dat wat de Bijbel zegt.

 
Op onze school zitten kinderen uit allerlei kerken. Dat zien wij als een verrijking van ons onderwijs; we hebben een gemeenschappelijke basis: ons geloof inGod, Vader van onze Here Jezus Christus. Toch kunnen we allemaal onze eigen opvattingen of overtuigingen hebben. In de bovenbouw voeren we hier gesprekken over met onze leerlingen. 


Ons identiteitsonderwerp heeft een aantal kernen, namelijk:
De kinderen voorleven, leren en aanmoedigen om een persoonlijke relatie met God opte bouwen.


Kinderen leren bidden

Dagelijks heeft gebed een centrale plek in de groepen. We beginnen en eindigen elke dag met een gebed of een lied. Ook voor de lunch wordt gebeden. We vragen voor het gebed aan de kinderen onderwerpen waar ze voor willen bidden of danken.Eens in de week doen we kringgebed waarbij kinderen als ze dat willen, zelf hardop bidden. 


Wij maken muziek tot eer van God

Jaarlijks word er een liedrooster samen met de WIOS (werkgroep identiteit op school)gemaakt. Omdat de kinderen uit verschillende kerkelijke gemeenten komen bieden we psalmen, gezangen, Opwekking, Sela etc. aan. We streven ernaar dat kinderen eind van de week ‘het lied van de week’ uit hun hoofd kennen.


Wij leren tot eer van God

Volgens een rooster slaan we minimaal drie keer per week de Bijbel met de kinderen open.In de onder- en middenbouwgroepen wordt er minimaal drie keer per week een Bijbelverhaal verteld. Niet alleen de bekende Bijbelverhalen komen aan de orde, ook de meer onbekende Bijbelverhalen komen aan bod.


Na het vertellen van een Bijbelverhaal wordt er met de kinderen over de inhoud van hetverhaal gepraat. Samen wordt er gekeken wat het betreffende Bijbelgedeelte wil zeggen enhoe de kinderen het kunnen toepassen in hun dagelijkse leven. Hierin is een doorgaande lijn te zien, in de onderbouw wordt er op een kinderniveau gepraat.
In de onderbouw gaat de leerkracht in gesprek met de kinderen of verzorgen een verwerking van het Bijbelverhaal op het niveau van de kinderen.
In de bovenbouw krijgen kinderen een eigen Bijbel. Naast het lezen en vertellen van Bijbelverhalen, zoeken kinderen samen met de leerkracht ook Bijbelgedeelten op rondom een bepaald thema. Zo verdiepen ze zich samen in wat de Bijbel zegt over bijvoorbeeld liefde, angst, verdriet etc. Tevens leren kinderen in de midden- en bovenbouw teksten in de Bijbel opzoeken, arceren etc. Zo leren we hen de Bijbel actief te gebruiken.


De methode Levend Water wordt ingezet om met de kinderen verder te werken aan Bijbelkennis en het inprenten van Bijbelteksten. 

Voor de sexueel vormende lessen, gebruiken we de methode Wonderlijk gemaakt.


Wij gaan met elkaar om tot eer van God

We hebben respect voor elkaars mening en overtuiging, daarin kunnen we veel van elkaar leren! Via de verhalen uit de Bijbel brengen we de kinderen in contact met God en Jezus in relatie tot de mensen. We besteden veel aandacht aan waarden als vertrouwen, eerlijkheid, rechtvaardigheid, naastenliefde, oprechtheid en behulpzaamheid. 
We willen kinderen leren om zonder oordeel met een ander in gesprek te gaan. Ook wanneer de ander een Bijbelgedeelte anders opvat of misschien een heel ander geloof heeft. In de samenwerking met openbare basisschool Magistraal krijgt dit praktische invulling. 


Wij willen een school zijn waarin de Bijbelse waarden en normen zichtbaar zijn in de levenshouding van de medewerkers en de kinderen, merkbaar in de methoden en voelbaar in het pedagogisch klimaat. De christelijke identiteit is daarmee tevens een omgangsvorm. Zo geven onderwijzend personeel, kinderen en ouders samen vorm aan de identiteit van de school.


Wij maken keuzes tot eer van God

Wij vinden het belangrijk om de kinderen te leren keuzes te maken op basis van de Bijbel. Daarom is bijvoorbeeld ons internet niet afgeschermd. Wij willen de kinderen begeleiden in het gebruik van het internet.Binnen de school hebben we wel richtlijnen waarbij we als team al keuzes maken voor de leerlingen. Zo hebben we bijvoorbeeld afgesproken wat onze richtlijnen zijn mbt het kijken van films of het lezen van boeken. 

 
Wij vieren feest tot eer van God

Eerbied voor God heeft een natuurlijke plek in onze dag-, week-, en maandindeling. Dit blijkt onder meer in de gezamenlijke maandvieringen die meestal met de maatjesklassen worden gehouden. Tijdens deze maandvieringen wordt er samen geluisterd naar Bijbelverhalen, samen gezongen en samen gebeden. Er is ruim aandacht voor de christelijke feesten: Kerst, Pasen, Hemelvaart en Pinksteren. Een van deze feesten vieren jaarlijks samen met ouders in een kerk. 


Wij stralen tot eer van God

We vinden het belangrijk om de kinderen te leren hoe ze hun geloof praktisch handen envoeten kunnen geven, wat ze binnen de school hebben geleerd ook in praktijk te brengen. We streven ernaar om Gods licht uit te stralen naar de omgeving waar de school staat. Wij zijn op gezette momenten in het jaar zichtbaar in een verzorgingshuis. We zijn present in de buurt om bijvoorbeeld schoon te maken als dat nodig is. Ook delen we jaarlijks kaarten met een Bijbelse boodschap uit in de buurt. Middels de onlangs gestarte samenwerking met stichting Present zoeken we naar een manier om van nog meer betekenis te zijn in de wijk. We proberen ook ons licht te laten schijnen in ontwikkelingslanden door de inzet van het Compessionproject. Elke klas ondersteunt financieel een kind van Compassion en onderhoudt contact middels het sturen van brieven of tekeningen. 

Onze visie op zorg

Wij geloven dat kinderen niet voor niets op ons pad komen. Ook wanneer er uitdagingen lijken te zijn op het gebied van leren, gedrag of medische ontwikkeling zijn kinderen bij ons van harte welkom. IKC Regenboog streeft ernaar een inclusieve school te zijn. Op IKC Regenboog denken we in oplossingen (mogelijkheden) i.p.v. in beperkingen. Differentiatie wordt veelvuldig toegepast, onder andere op de leerpleinen. We bieden kinderen maatwerk in ontwikkeling en leerroutes en in pedagogische benadering.

Scherm­afbeelding 2024 05 08 om 12.04.41

WIOS (Werkgroep Identiteit Op School)

De WIOS ondersteunt en adviseert de directeur bij allerlei vraagstukken die betrekking hebben op de identiteit van onze school. Bij de samenstelling van de leden van de WIOS wordt een vertegenwoordiging vanuit verschillenden kerkelijke gemeenten nagestreefd.

Puur Verbeeld (28)

Kom kennismaken!

Zoekt u een basisschool voor uw kind(eren) en spreekt onze school u aan? U bent van harte welkom voor een persoonlijke rondleiding.
Wij leren u graag kennen.

Volg ons

LOGO LEVWN

IKC Regenboog is onderdeel van LEV-WN 

Copyright © IKC Regenboog Middelburg | Website: Pencilblocks | Webdesign: Pencilpoint - creatief in vorm & inhoud